THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 97 TRƯỢT
27-11-2021 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24
26-11-2021 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10
25-11-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
24-11-2021 55 TRÚNG LÔ: 55
23-11-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
22-11-2021 94 TRƯỢT
21-11-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
20-11-2021 53 TRƯỢT
19-11-2021 22 TRÚNG LÔ: 22
18-11-2021 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60X2
17-11-2021 52 TRƯỢT
16-11-2021 05 TRÚNG SVIP ĐỀ: 05X2
15-11-2021 36 TRƯỢT
14-11-2021 50 TRÚNG LÔ: 50
13-11-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30