THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 71 | 35 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35X2 36
29-07-2021 27 | 92 72 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 72
28-07-2021 42 | 61 15 TRÚNG SL: 42X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 15
27-07-2021 96 | 33 34 TRÚNG SL: 96X2 | TRƯỢT
26-07-2021 31 | 64 36 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG XIÊN 2: 64 36
25-07-2021 62 | 80 34 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 80X2 34
24-07-2021 63 | 11 16 TRÚNG SL: 63X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 16
23-07-2021 67 | 71 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
22-07-2021 56 | 23 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 00
21-07-2021 36 | 02 11 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 11
20-07-2021 22 | 71 62 TRÚNG SL: 22X2 | TRÚNG XIÊN 2: 71 62
19-07-2021 02 | 76 69 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76 69
18-07-2021 54 | 63 11 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11
17-07-2021 44 | 90 10 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG XIÊN 2: 90 10
16-07-2021 04 | 19 10 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 19 10
15-07-2021 97 | 33 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35