THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 83 | 49 14 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG ST: 49 14
23-01-2021 60 | 48 24 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG ST: 48 24
22-01-2021 64 | 23 28 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG LÔ: 23
21-01-2021 21 | 78 69 TRƯỢT | TRÚNG ST: 78 69
20-01-2021 35 | 14 02 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 02
19-01-2021 87 | 67 19 TRƯỢT | TRÚNG ST: 67 19
18-01-2021 49 | 59 95 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG ST: 59 95
17-01-2021 95 | 63 86 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG LÔ: 63
16-01-2021 45 | 68 85 TRƯỢT | TRÚNG ST: 68X2 85
15-01-2021 85 | 02 03 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG LÔ: 03X2
14-01-2021 39 | 11 10 TRƯỢT | TRÚNG ST: 11 10X2
13-01-2021 69 | 85 47 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG ST: 85 47
12-01-2021 92 | 20 82 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG ST: 20 82X2
11-01-2021 06 | 45 20 TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG LÔ: 20
10-01-2021 46 | 85 36 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 85X2 36
09-01-2021 75 | 16 74 TRƯỢT | TRÚNG ST: 16 74