THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 83 | 884 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
23-01-2021 50 | 860 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 860
22-01-2021 64 | 265 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
21-01-2021 32 | 330 TRƯỢT | TRƯỢT
20-01-2021 46 | 535 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 77 | 676 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
18-01-2021 48 | 539 TRƯỢT | TRƯỢT
17-01-2021 95 | 085 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
16-01-2021 46 | 056 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-01-2021 85 | 286 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
14-01-2021 39 | 337 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 69 | 769 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG 3C: 769
12-01-2021 92 | 593 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRƯỢT
11-01-2021 06 | 506 TRÚNG LÔ: 06 | TRƯỢT
10-01-2021 45 | 147 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 55 | 065 TRƯỢT | TRƯỢT