THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
27-11-2021 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2
26-11-2021 0-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-11-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
24-11-2021 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5
23-11-2021 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-11-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-11-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
20-11-2021 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-11-2021 0-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
18-11-2021 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-11-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
16-11-2021 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0
15-11-2021 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
14-11-2021 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
13-11-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0