THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 8-8 | 63 92 | 45 02 78 94 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 63 92 | TRÚNG XIÊN 4: 45 02 78 94
27-11-2021 2-4 | 98 97 | 16 18 17 84 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG XIÊN 4: 16 18 17 84
26-11-2021 1-0 | 67 61 | 30 74 56 32 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 67 61 | TRÚNG XIÊN 4: 30 74 56 32
25-11-2021 1-1 | 32 96 | 16 59 01 57 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG LÔ: 59 01X2 57
24-11-2021 5-6 | 94 60 | 15 40 10 71 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 15 40 71
23-11-2021 8-0 | 63 99 | 17 80 73 22 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 63 99 | TRÚNG LÔ: 17X2 80X2
22-11-2021 9-3 | 08 93 | 44 92 47 48 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 08 93X3 | TRÚNG LÔ: 92 47
21-11-2021 6-7 | 06 73 | 15 43 68 69 TRƯỢT | TRÚNG ST: 06 73X2 | TRÚNG XIÊN 4: 15X3 43 68 69
20-11-2021 4-4 | 21 04 | 21 23 63 18 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 21X2 | TRÚNG LÔ: 21X2 18
19-11-2021 1-1 | 27 04 | 27 91 12 51 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG LÔ: 12X2
18-11-2021 6-0 | 59 41 | 63 70 92 81 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 92 81
17-11-2021 4-2 | 63 53 | 28 63 32 86 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG LÔ: 28 63 32
16-11-2021 0-5 | 73 96 | 56 46 32 36 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 56 46X2 32
15-11-2021 2-6 | 26 28 | 81 19 30 87 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG LÔ: 81 19 30
14-11-2021 4-0 | 47 92 | 24 00 57 34 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG LÔ: 00 57 34
13-11-2021 3-0 | 99 71 | 71 62 16 02 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 99 71X2 | TRÚNG LÔ: 71X2 62 02