THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 716 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
29-07-2021 326 | 47 TRÚNG 3C: 326 | TRƯỢT
28-07-2021 098 | 52 TRÚNG 3C: 098 | TRÚNG SL: 52
27-07-2021 381 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2021 881 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03
25-07-2021 370 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42
24-07-2021 186 | 63 TRƯỢT | TRÚNG SL: 63X2
23-07-2021 723 | 75 TRƯỢT | TRÚNG SL: 75
22-07-2021 167 | 36 TRƯỢT | TRƯỢT
21-07-2021 189 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
20-07-2021 037 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
19-07-2021 133 | 11 TRÚNG 3C: 133 | TRÚNG SL: 11
18-07-2021 871 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
17-07-2021 778 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
16-07-2021 792 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24
15-07-2021 956 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT