THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 998 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03X2
27-11-2021 824 | 34 TRÚNG 3C: 824 | TRƯỢT
26-11-2021 620 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
25-11-2021 323 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
24-11-2021 855 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
23-11-2021 881 | 89 TRƯỢT | TRÚNG SL: 89X2
22-11-2021 592 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
21-11-2021 579 | 05 TRÚNG 3C: 579 | TRƯỢT
20-11-2021 345 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73X2
19-11-2021 712 | 32 TRÚNG 3C: 712 | TRƯỢT
18-11-2021 950 | 05 TRƯỢT | TRƯỢT
17-11-2021 343 | 46 TRƯỢT | TRÚNG SL: 46X2
16-11-2021 405 | 85 TRÚNG 3C: 405 | TRƯỢT
15-11-2021 627 | 17 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2021 940 | 06 TRÚNG 3C: 940 | TRƯỢT
13-11-2021 230 | 60 TRÚNG 3C: 230 | TRÚNG SL: 60