THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 788 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
13-07-2020 508 | 90 TRÚNG 3C: 508 | TRÚNG SL: 90X2
12-07-2020 891 | 14 TRƯỢT | TRƯỢT
11-07-2020 116 | 28 TRÚNG 3C: 116 | TRÚNG SL: 28X3
10-07-2020 968 | 65 TRƯỢT | TRƯỢT
09-07-2020 091 | 10 TRÚNG 3C: 091 | TRÚNG SL: 10
08-07-2020 783 | 60 TRÚNG 3C: 783 | TRÚNG SL: 60X2
07-07-2020 861 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
06-07-2020 470 | 82 TRÚNG 3C: 470 | TRƯỢT
05-07-2020 070 | 11 TRÚNG 3C: 070 | TRÚNG SL: 11X2
04-07-2020 765 | 07 TRƯỢT | TRÚNG SL: 07X2
03-07-2020 826 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
02-07-2020 129 | 51 TRÚNG 3C: 129 | TRÚNG SL: 51X2
01-07-2020 434 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2020 228 | 57 TRƯỢT | TRƯỢT
29-06-2020 721 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT